Psssst! Hey you! Welcome sa munting paraiso ng laman ng coconut shell ko....
Ka-dramahan, kalokohan, katotohanan, katatawanan, pag-ibig, mga pangarap at ligaya sa buhay.
APIR!

6/29/2009

random thoughts # 6


*I promise I will never lie to you ...unless I'm lying now ;)

6/27/2009

*WHAT A DAY...

My Chuck and I woke up very early today to catch the sunrise at the beach and take pictures. Beach chairs were neatly placed by the ocean as we sat comfortably, holding hands while waiting for Mr. SUN to shine.....well.... we didn't know it's gonna be so cloudy!Didn't get a good shot of the sun as we planned except for the flock of birds flying and a tiny little sun peeking behind the clouds...

I guess it's true what Mick Jagger of Rolling Stones say :

" YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT"

6/25/2009

random thoughts # 5


*Sometimes, we only appreciate people when they are gone...

*Michael Jackson Dies


It is confirmed that Michael Jackson died of cardiac arrest today.He was 50.

I wasn't a big fan but this is really sad.

Personal life aside... Michael was a musical legend and his music will live on forever.

May he Rest In Peace.

6/20/2009

*I LOVE MY DADDY!

Ito lang ata ang tanging litrato namin ni Daddy ko na kaming dalawa lang sa piktyur. Kuha noong 2004 sa tabi ng ilog sa likod-bahay.

Madaming nagsasabi na magka-mukha daw kami, sayang nga lang at di ko na mana ang kabaitan at pagiging mapasensya nya..

Kung titignan mo, magandang lalaki ang daddy ko. Kung di lang sya babad sa init ng pag-we-welding ng mga sirang tricycle sa kalye at sa walang humpay na pagta-trabaho sa ilalim ng init ng araw at usok na dulot ng mga welding rod araw-araw sa mukha nya eh mas gwapo pa sana sya sa litratong yan.

Di uso sa kanya ang day off, walang weekends, walang holidays... trabaho lang ng trabaho. Sa kabila ng busy schedule nya, may panahon pa rin syang magluto para sa amin ng masasarap na pagkain. Magaling syang cook, itanong mo pa kay Mama Sita o Mang Tomas.

Ganyan kasipag ang daddy ko kaya marami syang barya at madami rin akong nakupit sa kanya noon pambili ng paborito kong ngat-ngatin na panucha sa tindahan ni Aling Flor. :D

Naalala ko tuloy yung mga panahon na tuwang-tuwa kaming panoorin si "Mr. Bean" at ang "Bulagaan" ng Eat Bulaga. Pati na rin yung mga excitement namin pag-nanalo ang GINEBRA team sa basketball...sama mo pa yung boksing sa channel 9 at wrestling sa channel 13.

Pag-tag-ulan at di sya makapag-trabaho noong bata ako, he would play his guitar, minsan kakanta naman ako. I enjoyed those times. At nang mauso ang videoke, ihanda mo na ang "Quando, Quando, Quando" ni Engelbert Humperdinck, "Green Green Grass of Home" ni Tom Jones at "My Way" ni Frank Sinatra!

Ayos!

Ngayon, sa tuwing makaka-usap ko sya sa telepono eto ang tipikal na batian namin :

DAD: "Hello beautiful"

AKO: "Hey Handsome"

... at eto pa, nakikipag-tagisan syang mag english sa 'kin! ...always fun talking with him. :D

Oo nga pala Dad,.... Salamat sa mga pina-utang mo sa akin..sa sobrang dami, nakalimutan ko na tuloy bayaran... salamat din at di ako nakatikim ng palo sa 'yo. Salamat sa pag-tono mo ng gitara na pinagpa-praktisan ko. Salamat sa L.O.V.E mo...Salamat sa pag-repair mo ng tsinelas ko at ng sirang bubong sa bahay. Salamat sa lahat ng pagsi-sikap mong magkaroon ng maayos na tirahan naming magkakapatid at ni Mommy. Salamat sa magandang halimbawa na pinakita mo sa amin, lalo na 'yung turo mo na mag-sikap at 'wag umasa sa iba..

Happy Father's Day Handsome!... swerte kami at ikaw ang naging Daddy namin.

Extend ko na rin ang pagbati sa mahal kong hardworking brother Jon-Jon, kay bro-in-law Kuya Marlon na super bait, to my "Kuya" Liloy, sa tatay at asawa ng mga tunay kong friends at sa lahat ng matinong tatay na naka-inuman ko.

Ito ang isang tagay alay sa inyo!

6/15/2009

random thoughts # 4


*Do fish ever get thirsty?

6/12/2009

*NEW DRINK


I mixed grape juice and pepsi for my drink today, It's good!... I call it GREPSI

6/10/2009

*"SULAT NI NANAY AT TATAY"


Sa mga di pa nakakabasa nito...gusto ko lang i-share ang kaka-iyak na sulat na ito na gawa ni Rev. Fr. Ariel F. Robles, a CWL Spiritual Director of St. Augustine Church in Baliuag, Bulacan...


“Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensiyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa hapag-kainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Nagse-self-pity ako tuwing sisigawan mo ako.


Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi, pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako.


Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-aalalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad.


Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang-plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo anak noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo ‘yung sasabihin, maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo.


Pagpasensiyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy-matanda, amoy-lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan, huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa? Pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo.


Pagpasensiyahan mo sana kung madalas, ako’y masungit, dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako.


Kapag may konti kang panahon, magkuwentuhan naman tayo, kahit sandali lang, inip na ako sa bahay, maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho.


Subalit nais kong malaman mo na sabik na sabik na akong makakuwentuhan ka, kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kuwento ko. Natatandaan mo anak, noong bata ka pa? Pinagtiyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kuwento tungkol sa iyong teddy bear.


At kapag dumating ang sandali na ako’y magkasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensiyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan, pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal hindi na naman ako magtatagal.


Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan.


At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa kanya na pagpalain ka sana … dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama’t ina…”

6/07/2009

*LONGEST ENGLISH WORD


Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanocon

-This is according to the Oxford English Dictionary. A word alleged to mean "a lung disease caused by the inhalation of volcanic ash, causing inflammation in the lungs."

Whatever happen to SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS?


Here is anothere interesting information:
-This is the chemical name of the largest known protein. It is a 189,819 letters long! However, it is purely a technical term and though written in English, it is not in a "dictionary"-

Methionylthreonylthreonylglutaminylala...ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery...lserylthreonylalanylthreonylphenylalan...rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl...lanylarginylaspartylglycylglutaminylva...nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis...ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon...llysylalanylasparaginylserylglycylargi...eonylasparaginylglycylserylglycylgluta...nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany...asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl...ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl...utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy...lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy...cylglutaminylserylserylleucylaspartylp...glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl...anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy...serylvalylasparaginylalanylthreonylasp...ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll...tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl...eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy...glutaminylthreonylarginylisoleucylglut...ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar...lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa...nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl...lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi...erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl...ylglutaminylserylprolylserylprolylisol...lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy...lylvalylarginylserylvalylserylprolylal...onylserylprolylisoleucylarginylserylva...thionylarginyllysylthreonylglutaminyla...ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly...tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery...ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy...minylisoleucylarginylthreonylglutamylg...cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl...eucylserylglycylalanylalanylglycylalan...serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu...lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin...lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval...lalanylarginylvalylarginylglutamylprol...tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy...eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta...glutaminylvalylarginyllysylglutamylala...threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan...lutaminylglutamylleucyllysylserylargin...leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg...alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl...ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval...ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl...oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt...taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl...ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval...nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam...larginylglycylarginylglutamylglycyliso...lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu...ethionylarginyllysylglutamylalanylglut...hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo...utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy...onylmethionylalanylthreonylarginylglut...utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys...lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon
source: yahoo.com/answers


*Funny Commencement Speech 2009

The coolest speech ever! ..even if she was cracking jokes , there is still an important message that we all should learn.source: http://www.youtube.com/watch?v=0JccudODwwY

6/02/2009

*" JULIA IN THE PHILIPPINES "

30 minutes ago, I came across this blog , JULIA IN THE PHILIPPINES , about an American Peace Corps volunteer and her adventure in my hometown Philippines. I have always been interested about what foreigners would say about my country...Her name by the way is Julia Campbell.

I read and read and read starting from her first post onwards and enjoyed every minute of it. It's nice too how she would use some tagalog words on her blog like an expert.

Her last blog was on January 13, 2007 and I want more!

"Where's the rest of her blog?" I wonder...

Then I saw there were 347 comments that gave me hope. I figured there might be information there that would lead me to her new blog somewhere else but... I was wrong.

I learned that she died in Banaue, Philippines.

And the worst thing was, she was killed by a Filipino .

I don't know why, for some reason it made me cry a little bit. :(

I wish she knew how reading her blog gave me some sort of happiness even if it's for 30 minutes only....

Click here for --> Julia's Blog and
Official News Release from Peace Corps